Điều khoản miễn trừ

Chúng tôi không bảo đảm tất cả các thông tin do dịch vụ trợ giúp phải mang tính chính xác và cập nhật tuyệt đối. Người sử dụng tự ý thức và chịu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân khi sử dụng các thông tin từ dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu được để đăng tải dưới hình thức Hỏi đáp để phục vụ rộng rãi cộng đồng và cam kết đảm bảo giữ bí mật thông tin cá nhân người sử dụng.