My Number Archive

Mọi điều về My Number

Mùng 1 tháng 10 năm 2015, trên toàn nước Nhật sẽ triển khai My Number (mã số cá nhân). Nhưng mã số cá nhân là

Bạn muốn đăng ký
Để nhận trợ giúp

Xin vui lòng đăng ký để sử dụng dịch vụ trợ giúp của chúng tôi